print

Klachtenprocedure

Heb je vragen of meldingen? Spreek dan één van onze begeleiders aan. Zij vormen jullie eerste aanspreekpunt en zullen je steeds een gepast antwoord trachten te bieden of samen met jou een oplossing zoeken. Je opmerkingen worden steeds in team besproken.

Schriftelijke klacht

Biedt de bespreking met de begeleiding voor jou geen voldoende oplossing, dan kan je ook steeds een schriftelijke klacht indienen bij de directie.  Suggesties om tot een oplossing te komen zijn steeds welkom.

De directie zal steeds contact met je opnemen om je klacht te bespreken. Binnen de 30 dagen mag je een schriftelijk antwoord verwachten, waarna we opnieuw contact met je zullen opnemen.

Let op: voor bepaalde klachten richt je je niet tot de directie, maar rechtstreeks tot

  1. De interne klachtencommissie i.v.m. het ontslag uit de voorziening of de beëindiging van de ondersteuning
  2. De toezichtsraad voor het beheer van gelden of goederen voor cliënten woonondersteuning in het dorp
  3. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel) voor een klacht i.v.m. de werking van de gebruikersraad

Beroepsmogelijkheden

Ben je niet tevreden met het antwoord dat je van de directie ontving, dan kan je je richten tot de interne klachtencommissie van Monnikenheide. De interne klachtencommisie bestaat uit een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur, en een persoon aangeduid door de gebruikersraad van het tehuis niet-werkenden of DIO.

  • Monnikenheide
    t.a.v. de interne klachtencommissie
    Monnikendreef 3
    2980 Zoersel

Motiveer in je schrijven waarom je niet akkoord gaat met het antwoord dat je van de directie ontving en welke oplossing je zelf voorstelt.

De klachtencommissie hoort alle betrokken partijen en poogt ze te verzoenen. Je kan je hierbij laten bijstaan door een derde. Binnen de 30 dagen na ontvangst van de klacht bezorgt de commissie haar oordeel aan jou en aan de directie.

De directie gaat met dit oordeel verder aan de slag. Uiterlijk 30 dagen na het oordeel van de interne klachtencommissie mag je een schriftelijke reactie van de directie ontvangen.

Is het oordeel van de klachtencommissie en de reactie van de directie voor jou nog steeds ontoereikend, dan kan je je wenden tot het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel.