print

Overeenkomsten tussen de cliënt en Monnikenheide

Op 1 januari 2014 worden de overeenkomsten tussen Monnikenheide en de cliënten vernieuwd. Het charter van collectieve rechten en plichten vormt daarbij het algemene kader waarbinnen wordt gewerkt. Per cliënt worden afspraken gemaakt in het protocol van verblijf, behandeling of begeleiding en de individuele dienstverleningsovereenkomst.

1. Charter van collectieve rechten en plichten

In het charter van collectieve rechten en plichten legt Monnikenheide de belangrijkste afspraken met de cliënten vast inzake de ondersteuning die zij biedt. Het charter beschrijft ook de rechten en plichten van de voorziening en van de cliënten. Het vormt de basis van alle ondersteuningsvormen en kwam tot stand in nauw overleg met de vertegenwoordigers van de gebruikers. Elke toekomstige wijziging aan het charter zal dan ook voorgelegd worden aan de gebruikersraden.

Een aantal aspecten uit het charter worden hier uitgebreid toegelicht:

2. Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding

Wanneer een cliënt wordt opgenomen maakt Monnikenheide een protocol van verblijf, behandeling of begeleiding op. Dit protocol is een contract dat wordt ondertekend door de cliënt en de voorziening en waarin onder meer de financiële bijdrage wordt vastgelegd.

Volgende bijlagen maken deel uit van het protocol:

Voor de huidige cliënten werd een brief verstuurd om de overgang te maken van de van de oude protocols naar de nieuwe regeling.  

  • Kortverblijf:aanpassing regeling persoonlijke bijdrage voor huidige cliënten (PDF)
  • Wonen op het domein: aanpassing regeling persoonlijke bijdrage voor huidge cliënten (PDF)
  • Dagcentrum: aanpassing regeling persoonlijke bijdrage voor huidge cliënten (PDF)

3. Individuele dienstverleningsovereenkomst

Op het einde van de proeftijd wordt een individuele dienstverleningsovereenkomst opgemaakt voor de cliënt die ondertekend wordt door alle betrokken partijen. Deze overeenkomst wordt opgemaakt op basis van de ondersteuningsvragen van de cliënt, de ervaringen en inzichten van de cliënt en zijn vertegenwoordiger, en de observaties uit de proefperiode.

De afspraken uit de individuele dienstverleningsovereenkomst worden hernomen in het hulp- en dienstverleningsplan van de cliënt. Dit plan, dat multidisciplinair is opgesteld op basis van de 8 domeinen van kwaliteit van leven, wordt opgemaakt in overleg met de cliënt en zijn vertegenwoordiger en door alle partijen ondertekend. De cliënt en zijn vertegenwoordiger kunnen zich hiervoor laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.